Wat is een no-riskpolis en wat kan je ermee?

Judy Rebel

15 november 2023

Alles over de no-riskpolis

Korte uitleg

Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over een no-riskpolis. Een no-riskpolis is een regeling in Nederland die werkgevers beschermt tegen loondoorbetalingsverplichtingen bij zieke werknemers met een arbeidsbeperking. Als werkgever hoef je dan bij ziekte van deze werknemers een lagere of geen loondoorbetaling te doen. Voor werknemers biedt het extra zekerheid bij ziekte.

Wat betekent de no-riskpolis voor werkgevers?

Ik merk in de praktijk dat werkgevers behoudend zijn om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen omdat ze bang zijn voor gedoe en ziekmeldingen op de loer liggen. De no-riskpolis is bedoeld om die drempel weg te nemen. Voor werknemers die onder de no-riskpolis vallen, hoef je het loon bij ziekte niet door te betalen; de werknemer komt in aanmerking voor een ziektewetuitkering.

Voor collectief verzekerde werkgevers geldt dat werknemers met een no-riskpolis niet meetellen bij het bepalen van de hoogte van de premie van voor de Ziektewet. En ook niet voor de WIA als de betreffende werknemer een WIA-uitkering krijgt.

Voor eigenrisicodragers geldt dat de loondoorbetaling bij ziekte (deels) door UWV overgenomen wordt.

Hoe lang geldt de no-riskpolis?

Vaak geldt de no-riskpolis voor de eerste vijf jaar. UWV betaalt dus een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen vijf jaar na indienstreding bij uw organisatie. In bijzondere situaties kan de werknemer zelf een verlenging van de no-riskpolis aanvragen voor nog eens vijf jaar. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de werknemer al een ernstige ziekte had.

In de volgende situaties is de no-riskpolis van toepassing zolang de werknemer voor jou werkt.

  • als de werknemer een Wajong-uitkering had of heeft;
  • als de werknemer een WSW-indicatie heeft of beschut werk doet;
  • als de werknemer onder de doelgroep banenafspraak valt en in het doelgroepregister staat.

Wat is een no-riskpolis?

Een no-riskpolis is een regeling in Nederland die werkgevers financiële voordelen biedt als ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Als een werknemer met een no-riskstatus ziek wordt, betaalt UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) de loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit betekent dat de werkgever geen risico loopt op extra kosten bij ziekte van deze werknemers.

Wanneer is een no-riskpolis van toepassing?

Het is niet nodig om de no-riskpolis aan te vragen. De regeling is automatisch van toepassing als de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Je moet de zieke werknemer natuurlijk wel bij UWV ziekmelden via het Werkgeversportaal. De hoogte van de ziektewetuitkering hangt af van wat je in andere gevallen bij ziekte doorbetaalt aan werknemers. In het tweede jaar is de ZW-uitkering 70% van het dagloon. De werknemer kan de regeling telefonisch aanvragen via de werknemerslijn zodra de wachttijd verstreken is.

Lees op de site van UWV meer over de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Wat betekent de no-riskpolis voor werknemers?

De no-riskpolis helpt werknemers hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Welke andere bijzondere regelingen zijn er nog meer?

Wist je dat er nog meer regelingen bestaan om werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven? In mijn werk ervaar ik een grote behoefte aan werkgevers met een sociaal beleid en ruimte om bijzondere doelgroepen een kans te geven.

Welke regelingen er zijn, wat de duur daarvan is en wat het financieel voor jou als werkgever betekent lees je in dit artikel of meer informatie over de wet WIA lees je hier. Meer over verzuim lees je hier.